Artykuły

,
07/03/2014

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej odniosła wielki sukces – przekonała bowiem Ministerstwo Gospodarki do swoich projektów związanych z budową farm wiatrowych na morzu. Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii zawiera postulowane zapisy. Dzięki temu morskie farmy wiatrowe będą mogły na równych zasadach konkurować z innymi technologiami. Pierwsze wiatraki mogą dzięki tym zmianom stanąć na polskim morzu już w 2020 roku.

,
07/03/2014

W dobie szybkiego przepływu informacji i dużej ilości mediów możemy być pewni, że żadna katastrofa nie umknie naszej wiedzy. Do odbiorców docierają reportaże o wybuchach gazociągów, awariach w kopalniach itp. Wypadki związane z elektrowniami wiatrowymi należą do rzadkości. Mogłoby się zatem wydawać, że nie niosą one za sobą żadnych zagrożeń. Jest w tym wiele prawdy- takie urządzenia należą do mało awaryjnych a ich naprawa zwykle nie wiąże się z dużym ryzykiem.

Nie oznacza to jednak, że nie występują potencjalne niebezpieczeństwa związane z tymi ogromnymi urządzeniami. Przeprowadzanie ekspertyz ornitologicznych redukuje kolizje grożące ptakom, jednak należy się przyjrzeć także niebezpieczeństwom, jakie wiatraki mogą nieść ludziom. Lista -mimo, że nie jest zbyt długa- warta jest uwagi.

,
07/02/2014

Nowojorskie Times Square dało przykład wykorzystania ekologicznej energii w przemyśle reklamowym. Stanął tam billboard zaopatrzony w 16 turbin wiatrowych oraz 64 panele solarne. Nie jest przy tym podłączony do innego źródła zasilania, co powoduje, że przy niekorzystnych warunkach takich jak niskie nasłonecznienie i brak wiatru- będzie przygasał.
Poza finansowymi oszczędnościami, jakie wynikają z braku podłączenia do sieci, takie rozwiązanie ograniczy także emisję dwutlenku węgla do atmosfery- szacuje się, że nowojorski billboard spowoduje zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przez CO2 nawet o 18 ton.

07/02/2014

Zima to trudny czas dla wielu zwierząt. Trudności w zdobyciu pokarmu, niskie temperatury- to tylko niektóre z zagrożeń, z jakimi się spotykają. W szczególnej sytuacji znajdują się nietoperze. Jako zwierzęta żyjące w bliskim sąsiedztwie człowieka narażone są także na jego ingerencję w ich naturalne środowisko. Poza nowymi inwestycjami, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ich siedlisk istnieje jeszcze problem braku dostatecznej wiedzy na temat postępowania w przypadku znalezienia nietoperza. Zwierzęta te bowiem często korzystają z piwnic i innych dogodnych miejsc w budynkach, aby przetrwać zimę. Z powodu ich złożonego cyklu życiowego ( inne miejsca wybierają latem, podczas żerowania i okresu rozrodczego a inne zimą- którą przeżywają w stanie hibernacji) na niebezpieczeństwa narażone są w różnych rejonach, w zależności od pory roku. Zimą nawet te osobniki, które wybrały naturalne schronienie w jaskiniach lub szczelinach skalnych nie są bezpieczne.

,
07/02/2014

Od 13 listopada możemy przyglądać się nowemu projektowi Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, udostępnionemu przez Ministerstwo Gospodarki. Tekst budzi wiele emocji, niestety nie spotkał się z ciepłym przyjęciem. Zarzuca się mu przede wszystkim drastyczne zablokowanie możliwości rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii oraz niezgodne z prawem nierówne traktowanie uczestników rynku.

,
07/02/2014

Okoliczności wystąpienia konieczności przeprowadzania raportów OOŚ były już przez nas kilkakrotnie poruszane. Wspominaliśmy o tym, że każdy budynek, który może w znaczący sposób ingerować w funkcjonowanie środowiska musi być poddany ocenie zanim zostanie oddany do użytku. Wymóg ten wynika zarówno z przepisów zawartych w ustawie dotyczącej ochrony środowiska jak również z dyrektyw unijnych. Okazuje się jednak, że o ile istnieją wytyczne dotyczące okoliczności, w których raport ten jest wymagany oraz zapisy na temat samej zawartości dokumentu, o tyle nie ma norm mówiących o tym, kto jest uprawniony do przeprowadzenia takiej oceny. W związku z tym ryzyko sporządzenia dokumentu niewłaściwie spada na osobę, która o raport wnioskuje. To ona także ponosi finansową odpowiedzialność w przypadku niekompletności dokumentu, co może wstrzymać planowaną inwestycję.

13/12/2013

Od kilkunastu lat prowadzony jest w Polsce monitoring nietoperzy. Podobnie jak monitoring ornitologiczny, oparty jest na badaniu poszczególnych gatunków pod różnym kątem. Do najważniejszych badań należy określenie ich liczebności. Aby określić Teb parametr stosuje się metodę liczenia nietoperzy. Zaletą prowadzenia badań w tym kierunku jest to, że przyjęty sposób liczenia nietoperzy nie wymaga specjalistycznego sprzętu w związku z tym jest stosunkowo tani.

13/12/2013

Ptaki należą do bardzo wrażliwej części ekosystemu, szybko reagują na zmiany i degradację środowiska. Dlatego na podstawie ich liczebności można ocenić wartość danego obszaru pod względem jakości ekosystemu a co za tym idzie – ocenić jakość życia jego mieszkańców. Powszechność występowania ptaków w krajobrazie jest ponadto oficjalnie przyjętą miarą zrównoważonego rozwoju poszczególnych krajów.

, ,
13/10/2013

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, w odpowiedzi na pojawiające się coraz częściej wątpliwości dotyczące społecznej akceptacji dla farm wiatrowych, przeprowadziło badania na ten temat. Przy współpracy instytutu badawczego GfK Polonia zorganizowano sondaż w pięciu wybranych miastach, w których znajdują się wiatraki. Wyniki napawają optymizmem. Okazuje się, że ponad 90% badanych zadeklarowało poparcie dla takich elektrowni, 78% opowiedziało się za dalszym rozwojem farm wiatrowych w ich okolicy. Podobna ilość osób chciałaby, aby ich region był kojarzony z energetyka wiatrową. Ponad połowa pytanych uważa, że obecność wiatraków ma pozytywny wpływ gospodarczy na okolicę a także podnosi komfort życia mieszkańców.

,
13/10/2013

W celu podniesienia jakości prowadzonych w Polsce badań przyrodniczych Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przy współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków stworzyło wytyczne dotyczące przebiegu prac nad tworzeniem oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na awifaunę. Wynika z nich, iż dobrze zlokalizowane farmy wiatrowe nie mają negatywnego wpływu na środowisko, jednak aby osiągnąć taki efekt niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowych i wnikliwych badań.

Procedurę tworzenia oceny oddziaływania na środowisko podzielono na 3 etapy. Są to kolejno:

  • wstępna ocena lokalizacji (screening);
  • monitoring przedrealizacyjny;
  • monitoring porealizacyjny.

Tak skonstruowany schemat jest odpowiedni dla oceny wpływu turbin na ptaki ale także do prowadzenia badań nietoperzy.

,
01/10/2013

Inwentaryzacja przyrodnicza to ważny element w procesie przygotowywania planów zagospodarowania przestrzeni oraz wyboru miejsc na różne inwestycje, które nie są obojętne na środowiska. To hasło pojawia się wielokrotnie zwłaszcza przy warunkach budowy nowych farm wiatrowych. Co tak naprawdę oznacza?

Inwentaryzacja przyrodnicza to przede wszystkim spis elementów przyrody danego obszaru. Stanowi ona punkt wyjścia dla dalszych badań i analiz środowiskowych. Może dotyczyć roślin oraz zwierząt ale także takich elementów przyrody jak skały, wodospady, koryta rzeczne itp.

,
01/10/2013

Konieczność zwiększenia udziału energii pozyskanej z odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energetycznym Polski powoduje rozwój ekologicznych elektrowni, zwłaszcza farm wiatrowych. Wraz ze wzrostem ilości wiatraków zwiększa się także zapotrzebowanie na przeciwdziałanie potencjalnym szkodliwym skutkom takiego stanu rzeczy dla środowiska. Konieczność przeprowadzania szczegółowych ekspertyz ornitologicznych widoczna jest zwłaszcza na obszarach, na których ze względu na korzystne warunki powstaje najwięcej farm wiatrowych. Największe zagrożenie stanowią one dla ptaków. Usytuowane zbyt blisko miejsc gniazdowania poszczególnych gatunków mogą ograniczać ich przestrzeń oraz zwiększać ryzyko wypadków takich jak zderzenie z turbiną, co w konsekwencji może grozić zmniejszeniem liczebności populacji danych gatunków. Aby przeciwdziałać takim zagrożeniom stworzono zestandaryzowane reguły dotyczące badań przyrodniczych prowadzonych pod tym kątem.

,
20/08/2013

Przyłącza energetyczne
Na temat podłączeń nowych farm wiatrowych już pisaliśmy. Problem mało rozbudowanych sieci wysokiego napięcia i konieczność ich modernizacji stawia pod znakiem zapytania opłacalność niejednej inwestycji. Z jednej strony koszt prac związanych z remontem lub rozbudową sieci jest zbyt duży aby takie rozwiązanie było korzystne dla niewielkich farm wiatrowych, z drugiej strony inwestycje wystarczająco duże na pokrycie takich zobowiązań wymagają podłączeń do sieci wysokiego napięcia, a te są w Polsce w najgorszym stanie. Rozwiązaniem wydaje się być budowanie rozproszonych elektrowni. Projekty o mocy do 2MW mogą być bowiem podłączane do sieci średniego napięcia, która jest znacznie bardziej rozbudowana, stąd generuje mniejsze koszty podłączenia.

20/08/2013

W czerwcu tego roku (2013) powstało obszerne opracowanie na temat sytuacji energetycznej Polski wynikającej z wiodącej roli węgla kamiennego. Michał Wilczyński, który jest autorem tekstu „Zmierzch węgla kamiennego w Polsce” dokonuje gruntownej analizy produkcji energii z tego surowca. Wnioski są jednoznaczne.

,
20/08/2013

Wciąż niewiele widzimy w polskim krajobrazie przydomowych elektrowni wiatrowych. Ten fakt dziwi głównie dlatego, że to rozwiązanie może zadowolić najbardziej wymagających użytkowników. Są to urządzenia tanie zarówno w montażu jak i w eksploatacji. Żeby sobie to uzmysłowić wystarczy wiedzieć, że wyprodukowanie 1kW energii elektrycznej przy zastosowaniu przydomowej elektrowni wiatrowej kosztuje 1 grosz. W prostym przeliczeniu – koszt urządzenia zwraca się w całości po około 3 latach.

Przydomowe elektrownie sprawdzają się przede wszystkim jako dodatkowe źródło prądu, znacząco obniżając koszty związane z zużyciem energii. Są doskonałym rozwiązaniem dla nowoczesnych domów niskoenergetycznych, które charakteryzują się małymi stratami ciepła dzięki dobremu ociepleniu i szczelności.

, ,
20/08/2013

Najpowszechniejszą i najbardziej miarodajną metodą badania ptaków jest obrączkowanie. Metoda ta polega na zakładaniu ptakom obrączek, na których umieszczony jest adres centrali, która wykonała badanie oraz numer będący niepowtarzalną kombinacją cyfr i liter. Dzięki temu badacze dowiadują się jaki czas upłyną od ostatniego obrączkowania oraz jaką trasę przebył ptak. Im więcej razy uda się go spotkać, tym więcej informacji można z tych danych wyczytać. Najważniejsze jest ustalenie tras wędrówek, śmiertelności, liczebności gatunku a także miejsc zimowania oraz gniazdowania.

, ,
08/08/2013

Decyzja Środowiskowa jest wydawana dla wszelkich inwestycji mogących ingerować w środowisko. Obowiązek tworzenia takiego dokumentu wynika z ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. nr 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. Ustawy te są zbiorem przepisów regulujących oddziaływanie na środowisko będącego skutkiem niektórych prywatnych i publicznych przedsięwzięć, zawiera także wytyczne dotyczące ochrony siedlisk dzikich zwierząt oraz wiele innych związanych z bezpieczeństwem planów i projektów inwestycyjnych dla środowiska.

,
08/08/2013

Powstające coraz liczniej farmy wiatrowe stawiają nowe wymagania współczesnej ekologii. Duża ilość inwestorów zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii zmusza do przyjrzenia się wpływom, jakie mają turbiny wiatrowe na naturalne środowisko. Już dziś wiadomo, że do potencjalnych zagrożeń przy nieprawidłowo zaplanowanej inwestycji należy niszczenie siedlisk nietoperzy jak również ich zakłócanie, stawianie wysokich masztów na trasach migracyjnych jak również lokowanie wiatraków na terenach łownych. Aby temu zapobiec każde planowane przedsięwzięcie musi być poprzedzone szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą, w tym właśnie badaniem nietoperzy. Aby takie badania mogły być miarodajne, muszą spełniać wymagania określające czas, zakres oraz sposób prowadzenia obserwacji. Metodyka badań zakłada następującą kolejność podstawowych czynności:

,
07/08/2013

Inwestor planujący ulokowanie kapitału w energetyce wiatrowej musi brać pod uwagę czynniki wpływające na opłacalność inwestycji na danym terenie. Priorytetem jest więc ustalenie wietrzności przestrzeni, w której planuje się przedsięwzięcie. Nie jest to jednak kryterium, które można jednoznacznie ocenić. Różne rodzaje turbin wiatrowych mają bowiem inne wymagania. Znajdziemy takie, które produkują energię już przy sile wiatru wynoszącej 2,5m/s, ale dostępne są także urządzenia, dla których minimalna wymagana siła wiatru to 5m/s.

,
26/05/2013

W procesie powstawania farm wiatrowych podłączenie do sieci elektroenergetycznej jest jednym z kluczowych problemów. Nawet jeśli badanie siły wiatru i ekspertyzy ornitologiczne pozwolą zakwalifikować teren jako odpowiedni dla budowy turbin wiatrowych to zanim zostanie wydana zgoda na ich powstanie niezbędne jest uzyskanie warunków przyłączenia. Problem mało rozwiniętej sieci elektrycznej w Polsce, wynikający z wieloletnich zaniedbań, jest w tym kontekście bardzo widoczny. Budowanie wielokilometrowych odcinków sieci w celu przyłączenia farmy wiatrowej byłoby ogromnym wydatkiem dla inwestora, dlatego przy doborze lokalizacji nie można bagatelizować tego aspektu.

Samo przyłączenie do sieci wymaga z kolei złożenia wniosku do operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego, który dotyczy warunków tego przyłączenia. Do takiego wniosku należy dołączyć między innymi:

26/05/2013

„Duży Trójpak” to projekt Ministerstwa Gospodarki, który od kilku miesięcy jest ważnym tematem dyskusji dotyczących konieczności wprowadzenia zmian w prawie energetycznym.
Trójpak składa się z trzech ustaw dotyczących odnawialnych źródeł energii, prawa energetycznego oraz prawa gazowego. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z niedostosowania obecnych przepisów do wymagań unijnych. W związku z tym, że prace nad tym projektem nieustannie się przedłużają i minął już termin, w którym powinny być ukończone, Komisja Europejska zaczęła naliczać kary za każdy dzień zwłoki. Aby zatrzymać ten proces zdecydowano się na wprowadzenie tzw. „Małego Trójpaku", co oznacza, że zanim ustawy zostaną ostatecznie zmienione, najistotniejsze ustalenia Dużego Trójpaku będą wprowadzone do obecnego prawa energetycznego.

,
06/05/2013
Zielony certyfikat to dokument wydawany przez prezesa Urzędy Regulacji Energetyki. Jest potwierdzeniem, że energia elektryczna została pozyskana z odnawialnych źródeł energii, a więc jest w pełni ekologiczna. Świadectwo takie nie dotyczy jednak paliw transportowych ani energii cieplnej. W założeniu certyfikaty mają być wsparciem jedynie dla producentów energii elektrycznej. Jest więc to kolejne uzasadnienie konieczności budowania farm wiatrowych, elektrowni słonecznych i geotermalnych. W Polsce system Zielonych Certyfikatów wprowadzono 1 października 2005 roku. W marcu 2013 roku liczba wydanych certyfikatów sięgnęła 70 000.

,
06/05/2013

Już 3200 lat p.n.e. ludzie wykorzystywali energię wiatru budując łodzie żaglowe. Szybko zorientowano się jednak, że ta siła może posłużyć także na lądzie.
Pierwsze wiatraki w formie zbliżonej do tej, jaką znamy dziś, przywędrowały do Europy z Persji już w XII wieku. Początkowo wykorzystywano je głównie do mielenia zboża, później znajdowano dla nich coraz szersze zastosowania. Zmiany w konstrukcji i udoskonalenia techniczne pozwoliły wykorzystywać wiatraki na coraz większą skalę jednak zasada pozostała ta sama – silnik wiatrowy ma wykorzystać energię kinetyczną przemieszczających się mas powietrza. Jest to więc jedna z najstarszych form wykorzystywania odnawialnych źródeł energii znanych człowiekowi.