Bezpieczenstwo farm wiatrowych

Dodano: 7/03/2014

W dobie szybkiego przepływu informacji i dużej ilości mediów możemy być pewni, że żadna katastrofa nie umknie naszej wiedzy. Do odbiorców docierają reportaże o wybuchach gazociągów, awariach w kopalniach itp. Wypadki związane z elektrowniami wiatrowymi należą do rzadkości. Mogłoby się zatem wydawać, że nie niosą one za sobą żadnych zagrożeń. Jest w tym wiele prawdy- takie urządzenia należą do mało awaryjnych a ich naprawa zwykle nie wiąże się z dużym ryzykiem.

Nie oznacza to jednak, że nie występują potencjalne niebezpieczeństwa związane z tymi ogromnymi urządzeniami. Przeprowadzanie ekspertyz ornitologicznych redukuje kolizje grożące ptakom, jednak należy się przyjrzeć także niebezpieczeństwom, jakie wiatraki mogą nieść ludziom. Lista -mimo, że nie jest zbyt długa- warta jest uwagi.

Przede wszystkim pojawiają się kwestie ewentualnego upadku ciężkich elementów z dużej wysokości oraz ryzyko pożaru. Nawet niewielka ilość takich sytuacji w przełożeniu na rosnącą liczbę tego typu inwestycji pozwala stwierdzić, że kwestia bezpieczeństwa nie może być zignorowana. Istnienie elektrowni wiatrowych nie jest niczym nowym, wciąż jeszcze dla inwestorów kluczową sprawą pozostaje wydajność a nie bezpieczeństwo. Nie są nawet prowadzone rejestry wypadków i awarii tak jak ma to miejsce w przypadku innych elektrowni. Aby podnieść bezpieczeństwo należy więc wyeliminować wszystkie czynniki, które potencjalnie mogą powodować awarie. Eksperci twierdzą, że wiele zagrożeń wynikających z działania samych urządzeń można wykluczyć już na etapie projektu. Kluczową rolę odgrywa tu ścisła współpraca inwestora z producentem. Z drugiej strony pojawia się pilna potrzeba zwiększenia popularności szkoleń pracowników. Powinny one dotyczyć zarówno szczegółów dotyczących obsługi urządzeń jak i udzielania pierwszej pomocy, zasad pracy na wysokości oraz zachowania w sytuacji zagrożenia lub awarii.

Zaniedbania w kwestii podnoszenia bezpieczeństwa na farmach wiatrowych mogą poważnie zaszkodzić wizerunkowi całego sektora. Elektrownie wiatrowe spotykały się już z poważnymi zarzutami dotyczącymi zarówno negatywnemu wpływowi na środowisko, szkodliwości związanej z emisją infradźwięków a także obecności w krajobrazie. Większość udało się obalić i udowodnić bezzasadność, jednak kolejna fala krytyki nie będzie korzystna dla branży. Dlatego podnoszenie bezpieczeństwa pracy na farmach wiatrowych jest sprawą kluczową zarówno dla producentów jak i inwestorów. W tym celu powstały dwie organizacje, które zrzeszając firmy bezpośrednio związane z farmami wiatrowymi – pracują nad poprawą jakości ich funkcjonowania. Są to: Światowa Organizacja Wiatru (GWO) oraz grupa G9. Dzięki organizowanym przez nie szkoleniom, publikacjom i – przede wszystkim- współpracy między różnymi sektorami – istnieje duża szansa zredukowania potencjalnych zagrożeń do minimum.